Privacy policy

Privacy policy Well-Fair B.V.

Uw privacy bij Well-Fair

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat het gebruik van uw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

Well-Fair B.V. (hierna: "Well-Fair" en ook "wij" of "onze") ontwikkelt, produceert en levert comfort- en gemaksproducten op maat op het gebied van slapen, zitten en wellness. Well-Fair verwerkt in dit verband persoonsgegevens.

Wij vinden uw privacy belangrijk en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en het privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat Well-Fair de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor zij verkregen zijn en dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze doet.

In dit privacyreglement geeft Well-Fair een toelichting op de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat.

Welke persoonsgegevens verwerkt Well-Fair?

Van klanten (personen die een product of dienst bij ons) hebben gekocht, verwerkt Well-Fair NAW-gegevens, telefoonnummer(s), emailadressen, geboortedatum, bankgegevens en -in voorkomende gevallen- lichaamsmaten en gewicht. Ook houden we bij of u een klantenpas heeft en, zo ja, het nummer daarvan en het aantal spaarpunten dat u heeft gespaard.

Van potentiele klanten verwerkt Well-Fair NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en emailadressen.

Van leveranciers verwerkt Well-Fair NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en emailadressen.

Websitebezoekers als u de website van Well-Fair bezoekt, houden wij algemene gegevens bij, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Contactformulier als u het contactformulier invult op onze website, vragen wij u om uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres.

Aanvragen klantenpas als u een klantenpas aanvraagt, vragen wij eveneens om uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres. In dat geval vragen wij ook om uw geboortedatum. Om de klantenpas te kunnen aanvragen, zijn alleen de invulvelden met het sterretje verplicht.

Doel van de verwerking

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Well-Fair sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • aangevraagde offertes te kunnen opmaken en toesturen;
 • u te kunnen bereiken als dat nodig is (bijvoorbeeld om u te informeren over de voortgang van uw bestelling);
 • om ons product/onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te optimaliseren;
 • de inrichting en werking van onze website te optimaliseren;
 • u digitaal of telefonisch op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

Cookies

Well-Fair maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer of tablet worden geplaatst. Sommige cookies zijn nodig om de website beter te laten functioneren. Voor het gebruik van dergelijke -functionele- cookies is geen toestemming nodig.

Maar er zijn ook cookies die bijvoorbeeld uw surfgedrag volgen en aan de hand waarvan specifieke advertenties getoond worden. Dergelijke cookies bevatten identificatiegegevens en zijn privacygevoelig. Om die reden is er voor het plaatsen daarvan toestemming nodig.

Indien en voor zover Well-Fair dergelijke cookies gebruikt, zullen wij u daarover informeren en om uw specifieke toestemming vragen.

Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?

Well-Fair verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk in Nederland en in ieder geval uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte. Binnen de EER wordt uw privacy op dezelfde manier als in Nederland beschermd. In geval Well-Fair op enig moment besluit om uw gegevens in landen buiten de EER te verwerken, informeren wij u daarover in ons privacyreglement. Indien de wet dat vereist, zullen wij u bovendien vooraf om specifieke toestemming vragen. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Doorgifte aan/verkrijging van derden

Het kan zijn dat we uw gegevens doorgeven aan een derde. Dit doen we alleen als daar een specifieke reden voor is, zoals:

 • dat het nodig is in verband met de afhandeling van de overeenkomst die wij met u hebben;
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn of
 • u ons daarvoor specifieke toestemming heeft gegeven.

Well-Fair verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan organisaties die ze gebruiken voor commerciële doeleinden, met uitzondering van organisaties die vallen binnen het Well-Fair concern, waaronder bijvoorbeeld Silver Care B.V. en Meubelzorg B.V. Alle aan Well-Fair gelieerde ondernemingen gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en hanteren dezelfde privacystandaard als Well-Fair.

Het kan voorkomen dat Well-Fair uw persoonsgegevens verkrijgt van een andere organisatie. Als dat zo is, vragen wij de betreffende organisatie of zij uw gegevens rechtmatig heeft verkregen. Ook leggen wij de gegevens van de betreffende organisatie vast, zodat we u- als u daarom vraagt- die informatie kunnen geven. Sowieso leggen wij de bron van de persoonsgegevens vast, ook als u ons zelf uw persoonsgegevens verstrekt.

Wijze waarop Well-Fair uw persoonsgegevens beschermt

Well-Fair heeft maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies/diefstal/onrechtmatige verwerking. Wij beschermen uw gegevens op de volgende manieren:

 • uw persoonsgegevens kunnen alleen door daarvoor geautoriseerd personeel van Well-Fair worden ingezien (tenzij in dit Reglement anders is bepaald/ het nodig is voor de afhandeling van de overeenkomst die we met u hebben);
 • iedere werknemer heeft een persoonlijk wachtwoord/gebruikersnaam om in te loggen in het digitale systeem;
 • medewerkers van Well-Fair hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Well-Fair verstrekte persoonsgegevens;
 • de digitale systemen die Well-Fair gebruikt, zijn beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens daarvoor gangbare beveiligingsnormen;
 • als Well-Fair een verwerker inschakelt die uw persoonsgegevens verwerkt, zorgen wij ervoor dat er met die verwerkers afspraken worden gemaakt om uw privacy te waarborgen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen. Als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal Well-Fair zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Als er automatisch, bijvoorbeeld door een computerprogramma en dus zonder tussenkomst van een medewerker van Well-Fair, een beslissing wordt gemaakt over belangrijke zaken die u betreffen, is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Well-Fair gebruikt geen geautomatiseerde besluitvorming. 

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten die u helpen om uw privacy te beschermen, bijvoorbeeld:

 • het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens Well-Fair van u verwerkt en met welk doel;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten. Als de verwerking van persoonsgegevens bijvoorbeeld is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze intrekken;
 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een machine-leesbaar format;
 • het recht op vergetelheid.

Klachten

We vinden het belangrijk dat u zich goed voelt bij de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Als u desondanks een klacht heeft, laat het ons dan weten. We doen ons uiterste best om samen met u tot een oplossing komen. U heeft ook het recht uw klacht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als u ons daarvan op de hoogte stelt.

Contactgegevens

De actuele contactgegevens van Well-Fair zijn te vinden op de website www.well-fair.nl.

Als u een vraag heeft over dit privacyreglement, gebruik wilt maken van uw rechten of een klacht heeft, stuurt u dan een bericht naar privacy@well-fair.nl. Wilt u bij het onderwerp alstublieft ‘Privacy’ vermelden?

We doen ons best om binnen 4 weken na ontvangst van uw bericht te reageren. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, voldoen wij zo mogelijk aan uw verzoek. Maar het kan zijn dat er een reden is waarom wij niet aan uw verzoek kunnen/mogen voldoen. Als dat zo is, leggen we u uit waarom.

Natuurlijk gaan we ook met de in dit verband aan ons verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig om.

Well-Fair behoudt zich het recht voor dit Privacyreglement aan te passen als wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie is te vinden op onze website.